รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 9 -21 สิงหาคม 2562 สนใจยื่นใบสมัครที่งานหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ ในวัน เวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์