โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์กำหนดจัดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในวันที่ 1 - 3 พ.ย. 56 ณ ม.อ. ปัตตานี และลีลารีสอร์ท อ.เทพา จ. สงขลา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมดังนี้ (1) จิตสำนึกสาธารณะ 3 ชม. (2) ทักษะทางสังคม วิชาการ 3 ชม. (3) ภาคภูมิใจในสถาบัน 3 ชม. (4) พหุฯ 3 ชม. มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเมเติมได้ที่ คุณนัทธมน ราชเสน

[ไม่มีไฟล์ ]