ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 - 15.30 น.

ณ ศูนย์ประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดไฟล์