ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กกและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กกและเยาวชนแห่งประเทศไทย

โดยการส่งแบบลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ของ สท. www.opp.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์