ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เติมไฟใส่ปุ๋ย โดยคุณศุ บุญเลี้ยง

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เติมไฟใส่ปุ๋ย โดยคุณศุ  บุญเลี้ยง

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 - 16.00 น.

ณ บริเวณ ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  - 30 มิถุนายน 2556 ทางเว็ปไซต์

oas.psu.ac.th c]tmk' e-mail: oas@bunga.pn.psu.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์