กิจกรรมการออม

ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนดให้จัดงานวัน ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับกระปุกออมสินและของที่ระลึก

[ไม่มีไฟล์ ]