การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.อ.สุราษฎร์ธานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Wetlands International (ประเทศไทย) และศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย วันที่ 23-25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบยาว (Extended
abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.eeat.or.th

ดาวน์โหลดไฟล์