ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553
ช่วงที่ 1  ช่วงที่ 2  ช่วงที่  3

[ไม่มีไฟล์ ]