ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ศึกษาดูงานในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศา แซ่เตียว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ชุติมา สว่างวารี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คลิ๊กดูภาพ

[ไม่มีไฟล์ ]