ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ meeting บุคลากรคณะรัฐศาสตร์

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครืนทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการ meeting บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างความสัมพันธิ์อันดีภายในคณะ 2)เพื่อแลกเปลียนความคิดกระบวนการทำงาน และการทำงานร่วมกันของบุคลากรในแต่ละสายงาน 3)เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 4)เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์