ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 3) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของนักศึกษา กำหนดจัดสัมมนาในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 18.30- 22.00 น. ณ ห้อง 19111 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำหรับนักศึกษารหัส 50 , 51 และ 52 จะนับเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 60 ชั่วโมง

[ไม่มีไฟล์ ]