โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง 19110 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดไฟล์