หลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ ขอแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550 - 2552 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตามคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้เอกสารที่แนบมานี้
- รายงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560
- หลักสุตรรัฐศาสตรบัณฑิต2559
- การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (สำหรับนักศึกษารหัส 54 เป็นต้นไป)
- รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
- รายวิชาในแขนงวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
- รายวิชาในแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
- รายวิชาในแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
- รายวิชาในแขนงวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
- เอกสารรับรองคุณวุฒิจาก กพ. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 49 (รหัส 49-53)

วัตถุประสงค์
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งมีทักษะ ด้านการวิจัย
2.ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรมและเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่เชื่องโยงกับวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในพื้นที่
จำนวนนักศึกษา คณรัฐศาสตร์