สถานะเข้าทำงาน (วันที่ 06/04/2563 ) ( เวลา 06:42:41 )
สถานะเข้าทำงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
หมายเหตุ
สแกนเข้า
(หมายถึง มาทำงาน)
ไม่ได้สแกน
(หมายถึง ลา หรือ เดินทางราชการ)
สแกนกลับ
(หมายถึง กลับแล้ว)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งงานรับผิดชอบ    สถานะ สถานะ
1 นายกฤษฎา  แซ่แต้
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
2 นางสาวสุธิกา  วาระหัส
งานการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
3 นางสาวพัชรินทร์  ช่วยชูจิตร
งานนโยบายและแผน
4 นางสาวนัทธมน  ราชเสน
งานกิจการนักศึกษา
5 นางสาวเพลินใจ  โภชนกิจ
งานวิชาการ
6 นางสาวซีตีอัยชะห์  ยูโซ๊ะ
งานประชุม
งานพัสดุ
7 นางขวัญตา  อุลมัย
งานการเงินและบัญชี
งานประชุม
8 นายนุรรุสดี  แวกะจิ
งานสารสนเทศ
9 นายธาดาพงษ์  สำเภาศรี
งานสหกิจศึกษา
10 นางสาวปรีดา  พรมรัตนศรี
แม่บ้าน
11 นายอุสมาน  เจะโกะ
คนสวน
12 นางสาวซานียะห์  มะสะอาว
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
13 นายซาบรี  แวอูมา
งานอาคารและสถานที่
14 นายรอมือลี  สามะ
คนสวน
15 นายซอลีฮีน  เจะเลาะ
งานวิชาการ
16 นางสาวอัมนี  สุมาลี
งานวิเทศน์สัมพันธ์
17 นายภาคภูมิ  ฮะยีบีลัง
งานห้องสมุด
18 นางสาวอาทิตยา  เพ็งบูลย์
แม่บ้าน
19 นางสาวเมธาวี  เพ็ชร์สุวรรณ์
งานประชาสัมพันธ์